VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti SOFALAND s.r.o.,Třískalova 562/9 638 00 BRNO,IČO:276 80 690,DIČ:cz276 80 690

I.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

II.   Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny prodávajícího, je povinen kupující odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě, že si zákazník během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Nezajistí-li kupující převezení zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění, jakož i náklady, které prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

2.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází ve skladě, je sjednána v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 3 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovena v kupní smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostraně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty ve skladě provozovny prodávajícího. Předposlední a poslední věta předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zde platí obdobně.

2.5 Při převzetí zboží je kupující povinen se prokázat originálem kupní smlouvy.

2.6 V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Při dopravě do vyšších pater je kupující povinen zaplatit doplatek prodávajícímu podle ceníku prodávajícího platného v době nákupu, pokud nelze použít nákladní výtah. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti v kupní smlouvě a na dodacím listě.Prodávající na základě žádosti kupujícího přepraví zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupnou cestu.

2.7 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.8 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená,

pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

2.9  Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné.
2.10 Zákazník má možnost zakoupené zboží vrátit do 30 dnů od převzetí ze skladu v případě, že předloží originál nákupního dokladu ke zboží a výrobek je vrácen v

originálním neporušeném obalu a nepoškozen na sklad provozovny uvedených v čl. II bod 2.4 Společnost SOFALAND s.r.o. si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.

Není možné vrátit odebrané zboží:

 • výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzn. na míru (zakázkově vyrobené)
 • nebalené matrace
 • výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami
 • pokud bylo zboží dopraveno dopravní firmou za úhradu, nevztahuje se nárok na vrácení finanční částky za provedené služby

III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen ,,kupní cena´´). V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně. Ceny mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty.

IV. Platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu   řádně a včas.   Zboží   bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, tj. včetně souvisejících nákladů (doprava apod.)

4.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď a) při uzavření kupní smlouvy v pokladně prodávajícího, nebo b) bankovním převodem na účet určený prodávajícím, nebo c) složenkou, která je k dispozici v provozovnách prodávajícího.

 1. Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 50% kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před předvzetím zboží.Neuhradí-li kupující zboží včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25% kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.
 2. Zákazník při podpisu závazné objednávky souhlasí s ceníkem přepravních služeb. V případě dodatečné objednávky přepravních služeb u firmy Sofaland s.r.o. se cena těchto služeb bude odvíjet od ceníku přepravních služeb, který je součástí závazné objednávky (str.3).

V.   Výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží ve sjednaném místě.

5.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.

5.3 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do doby, kdy kupující splní veškeré své platební závazky vůči prodávajícímu, včetně platebních závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

6.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží.

6.3 Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.4 Prodávající se vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.5 Záruční doba činí 24 měsíců.

6.6 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.7 Reklamace musí být kupujícím uplatněna osobně spolu s písemným předložením prodejního dokladu nebo doporučeným dopisem s kopií smlouvy. V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující následující oprávnění:

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnou součástí. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující pravo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 • Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

6.8 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedením věci do provozu.

6.9 Práva k odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno.

6.10 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.11 Prodávající neodpovídá mj. za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.12 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Podepsáním závazné objednávky kupující souhlasí s tím, že prodávající má na vyřízení reklamace vzhledem k objemnosti zboží 60 dnů.

6.13 Vrácení zboží není možné. Pouze ve výjimečném případě – a to na základě vzájemné „dohody*“ s prodejcem. Zboží musí být nepoškozené, zabalené v originálním obalu, odvoz – náklady spojené z přepravou vraceného zboží hradí vracející. V případě vrácení zboží na základě vzájemné „dohody*“ s prodejcem,ale v neoriginálním obalu, odvoz – náklady spojené z přepravou vraceného zboží hradí vracející, prodejce SOFALAND s.r.o. si účtuje storno poplatek ve výši 30% ceny vraceného zboží.

VII.  Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem.

7.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího podstoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.3 Kupní smlouva, jakož i její změny s doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanovenými těchto obchodních podmínek, která by   s nimi byla v rozporu.

7.5 Podpisem kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl informován dle § 11 zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, (dále i jen „ZOOÚ“) v platném znění o těchto skutečnostech:

 • a) SOFALAND s.r.o., bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“ ) v elektronické podobě.
 • b) Pověření zaměstnanci společnosti SOFALAND s.r.o. budou zpracovávat osobní údaje kupujícího
 • c) Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely společnosti SOFALAND s.r.o.
 • d) Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám.
 • e) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným společností SOFALAND s.r.o. a právo na jejich opravu.

7.6  Podpisem kupní smlouvy kupující svým podpisem stvrzuje, že souhlasí dle § 5 ZOOÚ v platném znění s těmito skutečnostmi:

 • a) SOFALAND s.r.o. bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího a elektronické podobě.
 • b) Pověření zaměstnanci společnosti SOFALAND s.r.o. budou zpracovávat údaje obsažené v odstavci 7.6 písm. a).
 • c) Údaje uvedené v odstavci 7.6 písm. a) budou zpracovávány pro marketingové účely společnosti SOFALANd s.r.o.
 • d) Údaje v odstavci 7.6 písm. a) nebudou poskytovány třetím osobám.
 • e) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným společností SOFALAND s.r.o. a právo na jejich opravu.
 • f) Údaje uvedené v odstavci 7.6 písm. a) budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

7.7 Kupující jako subjekt může společnost SOFALAND s.r.o. požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud
zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby společnost SOFALAND s.r.o. takto vzniklý stav
odstranila. Nevyhoví-li společnost SOFALAND s.r.o. takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v
Praze. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením a plněním plynoucím z kupní smlouvy.

Veškeré další podmínky se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.